Obsługa prawna

Obsługa prawna

W ramach obsługi prawnej i doradztwa zapewniamy m.in.:

  • analizę dokumentów, a w szczególności podjętych uchwał i podpisanych umów. Ich ocena a następnie przedstawienie działań optymalizacyjnych,
  • reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • porady prawne związane z bieżącym administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością wspólną,
  • przygotowywanie projektów umów na dostawy, roboty bądź usługi i udział w negocjacjach,
  • przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów,
  • zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomość.

Brak publiakcji